Organizing Committee

Nikola Donchev
President of OC

Anelia Zasheva
Vice-president of OC

Yoanna Stoyanova
Fundraising

Denitsa Pencheva
Fundraising

Stella Zaharinova
Scientific Program

Emiliya Grigorova
Scientific Program

Antoana Gocheva
Public Relations

Desislava Ivanova
Applicant Support

Lyuben Yakov
Applicant Support

back to top